dzisiaj jest: 21 sierpnia 2017. imieniny: Joanna, Kazimiera, Franciszek
wersja polska 
A+ A-
Świadczenia Rodzinne
Projekt
BEZPIECZNA RODZINA
Punkt Konsultacyjny
Urząd Gminy Ręczno
tel. +48 (44) 781-32-69
e-mail: ug@reczno.pl

Projekt
BEZPIECZNA RODZINA

Projekt „Bezpieczna rodzina”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie informuje, iż w 2009 r. przystąpiliśmy do realizacji projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Realizowany projekt pt.: „Bezpieczna rodzina” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z danych GOPS Ręczno wynika, iż dużym problemem wśród mieszkańców Gminy jest bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego. Do takiej sytuacji dochodzi w wyniku działania niesprzyjających czynników, z którymi rodzina nie potrafi sobie w konstruktywny sposób poradzić, np. uzależnienia, przemoc, choroba psychiczna, problemy emocjonalne rodziców; dodatkowo potęguje to brak odpowiednich zasobów materialnych, brak umiejętności oraz konstruktywnych wzorców potrzebnych do pełnienia ról małżeńskich, rodzicielskich, a także brak społecznego wsparcia. Problem bezradności wychowawczej jest postrzegany w środowisku lokalnym jako lekceważące podejście do funkcji rodzicielstwa, jako powód do bycia klientem pomocy społecznej co skutkuje izolacją tych rodzin. Pracownikom socjalnym jest bardzo trudno pomóc tej grypie osób ze względu na brak: umiejętności rodzicielskich, radzenia sobie w sytuacjach problemowych, niechęć do korzystania z różnych form pomocy, z porady specjalistów, brak placówek wspierających działania pracownika socjalnego. Biorąc pod uwagę powyższe oraz chęć pomocy tej grupie osób pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie stworzyli projekt pt. „Bezpieczna rodzina”, którego zakładanym efektem jest poprawa funkcji rodzicielstwa wśród mieszkańców Gminy Ręczno zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gosp. domowego.

Głównym celem projektu jest: przeciwdziałanie procesowi marginalizacji i wykluczenia społecznego rodzin i osób będących klientami pomocy społecznej poprzez aktywną integrację i pracę socjalną. Dodatkowymi celami, które chcemy osiągnąć poprzez realizację w/w projektu jest:

 1. Upowszechnianie integracji społecznej u osób zagrożonych marginalizacją poprzez stosowanie wsparcia indywidualnego i środowiskowego w oparciu o kontrakt socjalny,

 2. Przyczynienie się do zmniejszenia obszarów wykluczenia społecznego poprzez upowszechnianie pracy socjalnej na terenie Gminy Ręczno,

 3. Podniesienie świadomości i wiedzy z zakresu bycia rodzicem.

W ramach projektu na podstawie kontraktu socjalnego, zostanie objętych wsparciem 8 osób wraz z członkami rodziny, którzy są klientami OPS Ręczno. Rodziny te borykają się z problemami w wypełnianiu roli rodzicielskiej; część z nich posiada dozór kuratora, są w wieku produkcyjnym, posiadają niewykorzystane przez siebie pokłady osobistych zasobów, słabe warunki materialno-bytowe, niskie kwalifikacje zawodowe i kompetencje społeczne, które tworzą barierę odgradzająca od życia społecznego i rynku pracy. Wybór osób do udziału w projekcie został przeprowadzony po dokładnym rozeznaniu środowiska przez pracowników socjalnych w toku codziennej pracy w ramach powierzonych im zadań.

Wobec każdego uczestnika zostaną zastosowane co najmniej 3 instrumenty aktywnej integracji. Proponowane formy wsparcia w ramach projektu to m. in.:

 1. Spotkanie motywacyjne z psychologiem, trening umiejętności psychospołecznych w ilości 88 godz,

 2. Skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej indywidualnej i rodzinnej w postaci obozu terapeutycznego 7 dniowego, w którym uczestniczyć będą beneficjenci wraz z członkami rodzin, w sumie 40 osób,

 3. Organizacja i sfinansowanie usług wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych – asystent rodziny

 4. Konsultacje z doradca zawodowym w ilości 8 godz,

 5. Działania o charakterze środowiskowym: grupa wsparcia na zakończenie projektu,

 6. Spotkanie wigilijne dla uczestników projektu i ich rodzin, przewidujemy paczki dla uczestników spotkania.

 7. Objęcie beneficjentów ostatecznych pieniężną formą pomocy w postaci zasiłków celowych oraz celowych specjalnych.

Uczestnictwo w projekcie obejmować będzie okres od 01.06.2009 r. do 31.12.2009 r. 1 raz w tygodniu, w każdy czwartek; z wyłączeniem okresu wakacyjnego. W wakacje odbędzie się tylko obóz terapeutyczny. Obowiązkiem uczestnika projektu będzie czynny i regularny udział w spotkaniach oraz dojazd na miejsce, gdzie będą odbywać się spotkania.

Po zakończeniu projektu przewidujemy:

 1. Wzrost samooceny osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej,

 2. Nabycie umiejętności odpowiedzialności, zdyscyplinowania, radzenia sobie ze stresem,

 3. Zwiększenie zaangażowania w wykonywanie działania,

 4. Nauczenie się podejmowania konstruktywnych zmian w życiu,

 5. Poprawa komunikacji miedzy członkami rodzin,

 6. Wzmocnienie więzi wewnątrz rodzinnych,

 7. Zwiększenie poczucia sprawstwa i wiary we własne możliwości,

 8. Wzrost pozytywnego wizerunku i społecznego poparcia dla działań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie.

Wartość nominalna projektu to 104 313,52 zł, w tym znajduje się wkład własny gminy w wysokości 10 952,92 zł, pozostała część to dofinansowanie ze środków unijnych.

GOPS Ręczno przewiduje realizację projektów systemowych na następne lata, jak również przystąpienie do projektów konkursowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dnia 01.06.2009 r. odbyło się pierwsze spotkanie beneficjentów ostatecznych projektu z koordynatorem – kierownikiem GOPS Ręczno - Elżbietą Krawczyk, asystentem rodziny – pracownikiem socjalnym Magdaleną Jędrasik oraz psychologiem prowadzącym zajęcia Pawłem Nowakiem. Na spotkaniu obecny był również Wójt Gminy Ręczno Pan Marek Sroka. Uczestnicy projektu usłyszeli pełne podziwu słowa, gratulacje za to, że zdecydowali się na zmiany wymagające ich pełnego zaangażowania. Pełni nadziei na zmiany rozpoczęli swoją przygodę ze szkołą dla rodziców.

Biuro projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie
ul. Piotrkowska 5
97 – 510 Ręczno
tel./fax 0-44 781 38 18
e-mail: gopskierownik@interia.pl
recznogops@interia.plProjekt "Bezpieczna rodzina"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie informuje, iż w 2010 r. już po raz drugi przystępujemy do realizacji projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Realizowany projekt pt.: „Bezpieczna rodzina” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z danych GOPS Ręczno wynika, iż w dalszym ciągu dużym problemem wśród mieszkańców Gminy jest bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego. Do takiej sytuacji dochodzi w wyniku działania niesprzyjających czynników, z którymi rodzina nie potrafi sobie w konstruktywny sposób poradzić, np. uzależnienia, przemoc, choroba psychiczna, problemy emocjonalne rodziców; dodatkowo potęguje to brak odpowiednich zasobów materialnych, brak umiejętności oraz konstruktywnych wzorców potrzebnych do pełnienia ról małżeńskich, rodzicielskich, a także brak społecznego wsparcia. Problem bezradności wychowawczej jest postrzegany w środowisku lokalnym jako lekceważące podejście do funkcji rodzicielstwa, jako powód do bycia klientem pomocy społecznej, co skutkuje izolacją tych rodzin. Pracownikom socjalnym jest bardzo trudno pomóc tej grypie osób ze względu na brak: umiejętności rodzicielskich, radzenia sobie w sytuacjach problemowych, niechęć do korzystania z różnych form pomocy, z porady specjalistów, brak placówek wspierających działania pracownika socjalnego. W związku z zdiagnozowanym problemem bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych wśród klientów GOPS zasadna jest realizacja działań polepszających funkcjonowanie rodziny, a tym samym większe możliwości powrotu na otwarty rynek pracy. Biorąc pod uwagę powyższe oraz chęć pomocy tej grupie osób pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie stworzyli 2 edycję projektu pt. „Bezpieczna rodzina”, którego zakładanym efektem jest poprawa funkcji rodzicielstwa wśród mieszkańców Gminy Ręczno zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Głównym celem projektu jest: przeciwdziałanie procesowi marginalizacji i wykluczeniu społecznemu wśród 7 osób z rodzin zagrożonych tymi zjawiskami w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Dodatkowymi celami, które chcemy osiągnąć poprzez realizację w/w projektu jest: upowszechnianie integracji społecznej u osób zagrożonych marginalizacją poprzez stosowanie wsparcia indywidualnego i środowiskowego w oparciu o kontrakt socjalny, nabycie lub zwiększenie umiejętności służących prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny, zwiększenie umiejętności w zakresie komunikacji w rodzinie i komunikacji społecznej, zwiększenie umiejętności radzenie sobie ze stresem, zwiększenie motywacji do działania, nabycie i podniesienie umiejętności rozwiązywania własnych problemów w grupie wsparcia.

W ramach projektu na podstawie kontraktu socjalnego, zostanie objętych wsparciem 7 osób wraz z członkami rodziny, którzy są klientami OPS Ręczno. Rodziny te borykają się z problemami w wypełnianiu roli rodzicielskiej; część z nich posiada dozór kuratora, są w wieku produkcyjnym, posiadają niewykorzystane przez siebie pokłady osobistych zasobów, słabe warunki materialno-bytowe, niskie kwalifikacje zawodowe i kompetencje społeczne, które tworzą barierę odgradzająca od życia społecznego i rynku pracy.

Wobec każdego uczestnika zostaną zastosowane co najmniej 3 instrumenty aktywnej integracji. Proponowane formy wsparcia w ramach projektu to między innymi: spotkanie motywacyjne z psychologiem, trening umiejętności psychospołecznych, sfinansowanie terapii psychologicznej indywidualnej i rodzinnej w postaci obozu terapeutycznego 5 dniowego, w którym uczestniczyć będą beneficjenci wraz z członkami rodzin, objęcie usługami wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych poprzez pracę z asystentem rodzinnym, konsultacje z doradcą zawodowym, uczestnictwo w grupie wsparcia. Na zakończenie projektu przewidujemy organizację spotkania wigilijnego dla uczestników projektu i ich rodzin z paczkami świątecznymi dla uczestników projektu. Dodatkową formą wsparcia będzie objęcie osób uczestniczących w projekcie, pieniężną formą pomocy w postaci zasiłków celowych oraz celowych specjalnych.

Uczestnictwo w projekcie obejmować będzie okres od 01.07.2010 r. do 31.12.2010 r. W wakacje odbędzie się tylko obóz terapeutyczny. Obowiązkiem uczestnika projektu będzie czynny i regularny udział w spotkaniach oraz dojazd na miejsce, gdzie będą odbywać się spotkania.

Wartość nominalna projektu to 106 412,50 zł, w tym znajduje się wkład własny gminy w wysokości 11 173,31 zł, pozostała część to dofinansowanie ze środków unijnych.

GOPS Ręczno przewiduje realizację projektów systemowych na następne lata, jak również przystąpienie do projektów konkursowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dnia 01.04.2010 r. rozpoczęła się rekrutacja do drugiej edycji przedstawionego wyżej projektu „Bezpieczna rodzina” w związku z tym zapraszamy klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie do wzięcia udziału w pierwszym etapie rekrutacji do projektu. Mamy nadzieję, że pełni nadziei na zmiany rozpoczniecie swoją przygodę ze szkołą dla rodziców.

Biuro projektu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie

ul. Piotrkowska 5

97 – 510 Ręczno

tel./fax 0-44 781 38 18

e-mail: gopskierownik@interia.pl,  recznogops@interia.pl.

Wizyta Studyjna

Wizyta Studyjna

W dniu 24 listopada 2011r Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi wydał decyzję o zatwierdzeniu wprowadzonych zmian do wniosku o dofinansowanie projektu ”Bezpieczna rodzina” realizowanego przez GOPS Ręczno w 2011r.

 

W związku z powstałymi oszczędnościami w trakcie realizacji projektu zostało wprowadzone nowe zadanie. W dniach 3-4 grudnia 2011r zostanie zorganizowana wizyta studyjna do Spółdzielni Socjalnej EXOOP w Łodzi dla 18 osób: 10 będących Beneficjentami Ostatecznymi oraz 7 opiekunów osób niepełnosprawnych i 1 osoby monitorującej w celu zaprezentowania nowych form aktywności zawodowej w postaci prężnie działających podmiotów ekonomi społecznej.

 

W ramach wizyty przewidywane jest zorganizowanie 10 godzin zajęć warsztatowych na temat: podmiotów ekonomii społecznej; jak założyć spółdzielnię socjalną; o źródłach finansowania spółdzielni socjalnych; przygotowanie biznes plan i zaprezentowanie działalności spółdzielni socjalnej o profilu gastronomicznym, cateringowym.

"Bezpieczna rodzina" ostatnie spotkanie

"Bezpieczna rodzina" ostatnie spotkanie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie informuje, iż w dniu 21.12.2010 r. odbyło się ostatnie spotkanie w ramach realizacji projektu systemowego „Bezpieczna rodzina” w 2010 r. Podczas spotkania wręczane były zaświadczenia uczestnikom projektu. Uczestnicy otrzymali gratulacje i życzenia z rąk Sekretarz Gminy Ręczno Pani Marii Lesiakowskiej, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie Pani Elżbiety Krawczyk, asystenta rodziny Pani Magdaleny Pluta, trenerki, która prowadziła zajęcia Pani Kariny Sokołowskiej. Po rozdaniu zaświadczeń rozmawiano z Beneficjentami Ostatecznymi o planach na przyszły rok projektowy nakreślono założenia przyszłego projektu.

Uczestnicy wymienili się telefonami do siebie nawzajem z chęcią kontynuowania spotkań. Z ust Pani Kierownik GOPS Ręczno padło zapewnienie, iż będzie udostępniane miejsce jeżeli tylko grupa wsparcia będzie chciała kontynuować spotkania.

Mamy nadzieję, iż ten rok wniósł w życie uczestników chęć podjęcia zmian na lepsze, rozpoczęcia w swoim życiu nowego lepszego jutra, gotowości do patrzenia na swoje dzieci zupełnie innym okiem pełnym miłości i zrozumienia…

Projekt "Bezpieczna Rodzina"

W ramach realizacji projektu systemowego „Bezpieczna rodzina” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ręcznie w dniu 28 października 2012r. zorganizował dla uczestników wyjazd integracyjny do Łodzi. W wyjeździe wzięło udział łącznie 27 osób a program obejmował m. in. spektakl teatralny w Teatrze Powszechnym pod tytułem „Mayday II” Ray'a Cooney'a w reżyserii Marcina Sławińskiego. Wyjazd miał na celu pokazanie nowych form spędzania wolnego czasu i głębszą integrację grupy.

Dla niektórych osób wizyta w teatrze była jedną z pierwszych. Spektakl był pełen humorystycznych scen, które wprawiły wszystkich w bardzo miły nastój.


Sporządziła Elżbieta Krawczyk


Projekt „BEZPIECZNA RODZINA” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społeczneg

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie informuje, że w roku 2011 będzie kontynuował realizację projektu systemowego „Bezpieczna rodzina”, którego celem jest poprawa dostępu do rynku pracy wśród osób niepełnosprawnych i bezrobotnych aby zapobiegać wykluczeniu społecznemu. Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Ręczno.

 

W ramach działań adresowanych do osób niepełnosprawnych kandydaci muszą spełnić następujące kryteria:

- posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w obecnym systemie orzecznictwa;

- być osobami nieaktywnymi zawodowo;

- korzystać ze wsparcia i z pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie;

- być w wieku aktywności zawodowej .

W ramach działań adresowanych do osób powracających do projektu z lat 2009-2010 kandydaci muszą spełnić następujące kryteria:

- korzystać ze wsparcia i z pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie;

- być w wieku aktywności zawodowej ;

- być osobą niezatrudnioną lub zatrudnioną zagrożoną wykluczeniem społecznym.

 

Dla osób niepełnosprawnych oferujemy bezpłatny trening kompetencji społecznych, doradztwo zawodowe, 4 dniowy wyjazd integracyjno-szkoleniowy, szkolenie zawodowe w zakresie magazyniera z obsługą wózków widłowych i profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych.

 

Dla osób powracających do projektu oferujemy bezpłatny trening kompetencji społecznych, doradztwo zawodowe, szkolenie zawodowe z zakresu „pomoc kucharza”.

 

Zainteresowanych uczestnictwem w projekcie zaprasza się do siedziby realizatora projektu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie

ul. Piotrkowska 5

97 – 510 Ręczno

tel./fax 0-44 781 38 18

e-mail: gopskierownik@interia.pl recznogops@interia.pl

 
w celu zapoznania się z kryteriami i zasadami naboru beneficjentów ostatecznych do projektu Bezpieczna rodzina”. Rekrutacja trwa od 1-03-2011r.
 

Liczba miejsc ograniczona

 

Dzięki Programowi Operacyjnemu Kapitał Ludzki i środkom finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego uczestnicy projektu „ Bezpieczna rodzina” podniosą swoje kwalifikacje zawodowe, nastąpi wzrost ich pozycji społecznej w środowisku lokalnym, co wpłynie na poziom funkcjonowania osoby uczestniczącej w projekcie i jego rodziny.


Projekt "Bezpieczna Rodzina" po raz czwarty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie po raz czwarty realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.:”Bezpieczna rodzina” - treść w załączonym pliku.

 inform_GOPS_1.pdf

„BEZPIECZNA RODZINA” Spotkanie wielkanocne 2012

W dniu 2 kwietnia 2012r pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie w ramach projektu systemowego ”Bezpieczna rodzina” zorganizowali dla uczestników projektu spotkanie Wielkanocne - treść w załączonym pliku.

 wielkanoc 2012.pdf

"Bezpieczna Rodzina"


Od 2009 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie realizuje w Ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Promocja integracji społecznej” Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” projekt  systemowy  „Bezpieczna rodzina”. W  bieżącym  roku  w projekcie  bierze  udział  13 osób. W ramach instrumentów aktywnej integracji ośrodek zaoferował uczestnikom wsparcie psychologa doradztwo zawodowe oraz szkolenia zawodowe w celu podniesienia lub zdobycia kwalifikacji zawodowych. Do dnia dzisiejszego w ramach projektu „Bezpieczna Rodzina” 8 uczestników zdobyło kwalifikacje z zakresu obsługi kasy fiskalnej, obsługi wózków jezdniowych a od 24 września 2012 r. rozpoczęły się szkolenia dla 5 osób na kucharza  i pomocnika  kucharza.  W  ramach  działań  o  charakterze  środowiskowym  w sierpniu 2012 r. została zorganizowana wycieczka do Warszawy do  Centrum Nauki  Kopernika, na którą uczestnicy projektu pojechali z najbliższą rodziną. Był to wyjazd pełen atrakcji i nowych ciekawych doświadczeń dla Naszych Beneficjentów. Od 8 – 10 – 2012 r. w ramach projektu uczestnicy będą korzystali z voucherów na usługi fryzjersko – kosmetyczne w jednym z piotrkowskich salonów. Kolejnym zadaniem projektu dla uczestników wraz z osobą towarzyszącą będzie wyjazd do Teatru Powszechnego w Łodzi na spektakl pt „Mayday 2” w dniu 28 – 10- 2012 r. 

Informacja o projekcie

Informacja o projekcie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie jest realizatorem projektu „Bezpieczna rodzina” finansowanego ze środków EFS. W bieżącym roku 15 mieszkańców Gminy Ręczno w wieku 45+ uczestniczy w szkoleniach. Na przełomie miesiąca lipca – sierpnia 2013 r. odbył się 40 godzinny trening kompetencji społecznych i umiejętności rodzicielskich z elementami wizażu. W dniach 26-30.08.2013 r. obyło się 40 godzinne szkolenie z zakresu obsługi komputera, które odbywało się w sali komputerowej Publicznego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Ręcznie. W ramach realizacji projektu w kolejnych miesiącach przewidziane są trening pamięci oraz spotkania z doradcą zawodowym. Wykonawcą usługi jest firma B-Bonsulting Bartłomieja Gębarowskiego z Rzeszowa.


<<   Sierpień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
       1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
MAPA SERWISU
STATYSTYKA