dzisiaj jest: 21 sierpnia 2017. imieniny: Joanna, Kazimiera, Franciszek
wersja polska 
A+ A-
Świadczenia Rodzinne
Projekt
BEZPIECZNA RODZINA
Punkt Konsultacyjny
Urząd Gminy Ręczno
tel. +48 (44) 781-32-69
e-mail: ug@reczno.pl

Świadczenia Rodzinne
Nowy okres zaiłkowy w świadczeniach rodzinnych

KOMUNIKAT

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie informuje, że od 1 listopada 2009 roku rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych - 2009/2010.

Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych:

 1. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada (art. 26 ust. 3).

 2. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia (art. 26 ust. 4).

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych wraz z wymaganą dokumentacją są przyjmowane od 1 września 2009 r. od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 15.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie, ulica Piotrkowska 5.

Wszelkie informacje udzielane są w pokoju nr 7, telefon 0 44 781 38 18

Jeżeli dzieci, na które pobierane są świadczenia rodzinne w trwającym obecnie do 31 października 2009 roku okresie zasiłkowym 2008/2009, uczęszczają do szkoły ponadgimnazjalnej lub od 1 września 2009 roku rozpoczną naukę w szkole ponadgimnazjalnej, wnioskodawca jest zobowiązany dostarczyć do dnia 10 września 2009 roku zaświadczenie ze szkoły potwierdzające ten fakt. W przypadku jego braku zostanie on pozbawiony prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków od 1 września 2009 roku dla dzieci powyżej 18 roku życia lub dodatków na pokrycie kosztów dojazdu do szkoły lub pobytu w internacie oraz z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla dzieci do 18 roku życia.

Przypominamy o konieczności kompletowania stosownych dokumentów.
Do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2009/2010 należy dołączyć:

 1. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (jeżeli nie był składany wniosek w poprzednim okresie zasiłkowym);

 2. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany;

 3. kopię skróconego aktu zgonu jeżeli drugi z rodziców dziecka nie żyje;

 4. numer konta bankowego, na które będzie przekazywany zasiłek rodzinny;

 5. zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez wszystkich pełnoletnich na dzień składania wniosku członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – 2008 r. (nawet jeżeli nie uzyskali żadnych dochodów);

 6. orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;

 7. osoby rozliczające się z urzędem skarbowym na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym – wpis do ewidencji działalności gospodarczej i decyzja potwierdzająca formę opodatkowania;

 8. zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – 2008 r.;

 9. umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;

 10. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;

 11. kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej;

 12. kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację;

 13. jeżeli rodzina utraciła dochód w 2008 r. lub w 2009 r. – dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu;

 14. jeżeli rodzina uzyskała nowy dochód w 2008 r. lub w 2009 r. - dokument potwierdzający uzyskanie dochodu i jego wysokość;


Komunikat

KOMUNIKAT

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie informuje, że w związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych od 1 listopada 2009 roku zmieniają się przesłanki uprawniające do przyznania prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka ("becik”) oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.

Osoby składające wnioski o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka lub dodatek z tytułu urodzenia dziecka od 1 listopada 2009 roku będą zobowiązane potwierdzić zaświadczeniem lekarskim fakt, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży. Niedołączenie takiego zaświadczenia spowoduje brak prawa do powyższych świadczeń.


<<   Sierpień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
       1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
MAPA SERWISU
STATYSTYKA