dzisiaj jest: 18 listopada 2017. imieniny: Aniela, Klaudyna, Roman
wersja polska 
A+ A-
Urząd Gminy Ręczno
tel. +48 (44) 781-32-69
e-mail: ug@reczno.pl

Ogłoszenia
Zapytanie ofertowe (stroje dla Pań)

 Ręczno, 2014- 02- 21


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ


Gmina Ręczno zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę wykonania i dostarczenia strojów reprezentacyjnych dla członków /Pań/ Gminnego Chóru Jana w Ręcznie.

1. Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe w oparciu o Kodeks Cywilny

i Zarządzenie Nr 3/2009 Wójta Gminy Ręczno z dnia 2.01.2009 r. -( nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych - art. 4 ust 8 zamówienia do 14 tyś.Euro).

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie 23 zestawów strojów dla Pań według załącznika nr 1 do niniejszego zaproszenia, dostarczenie przedmiotu umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego.

Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia:

Urząd Gminy Ręczno, ul.Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno.

3. Warunki udzielenia zamówienia:

1). Zamówienie należy wykonać do dnia 30 kwietnia 2014 r.

2). Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2.

3). Do oferty należy dołączyć wycinki materiałów , z których będą wykonane stroje i szale.

4).Termin składania ofert - do dnia 28 lutego 2014 r. do godziny 10:00 bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Ręczno, ul. Piotrkowska 5, pok. Nr 4, 97-510 Ręczno w zaklejonej kopercie z napisem: „Stroje dla Pań".

5). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 lutego 2014 r. o godz.10.30 w Urzędzie Gminy Ręczno pok. Nr 2

4. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona Wykonawcy i nie będzie podlegała procesowi oceny.

5. O wyborze oferty będzie decydowała najniższa cena.

6. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny (art 701§ 3 KC).

7. Zamawiający uzna spełnienie warunków na podstawie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego.

8. Termin związania ofert 30 dni od dnia otwarcia oferty z możliwością przedłużenia.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

10. Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, a także inne omyłki, które nie mają wpływu na merytoryczną zawartość oferty.

11. W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia wraz z kosztami

dostawy, uwzględniąjąc obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

12. Dodatkowych informacji udziela:

Pani Maria Lesiakowska - Sekretarz Gminy Reczno - tel. 44 781 38 12 lub 609 122 189.

13. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ręczno.

14. O wyniku wyboru oferty Wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie.

Wójt Gminy

Piotr Łysoń


Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia.

2. Formularz ofertowy.

3. Projekt umowy.

4. Proponowany wzór stroju.

Wzór oferty, projekt umowy (stroje dla Pań)

 Załącznik 4
« powrót
<<   Listopad   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
          1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
MAPA SERWISU
STATYSTYKA