dzisiaj jest: 21 sierpnia 2017. imieniny: Joanna, Kazimiera, Franciszek
wersja polska 
A+ A-
Ogłoszenia
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Ręczno
LUKS Czartoria Ręczno
BG SPORT Bąkowa Góra
Archiwum
 - 2012
 - 2011
Urząd Gminy Ręczno
tel. +48 (44) 781-32-69
e-mail: ug@reczno.pl

2011
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Ręczno, dn. 18.08.2011 r.

Na podstawie art. 13 ust. 1 -2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) w związku z Uchwałą Nr I/7/2011 Rady Gminy Ręczno z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 r.

Wójt Gminy Ręczno
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania działań promujących zdrowy styl życia a także z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w 2011 r.


W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Rodzaj zadania publicznego - wspieranie działań promujących zdrowy styl życia a także z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom a w szczególności:

 1. Rekrutację dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ręczno ;

 2. Prowadzenie zajęć z uwzględnieniem treści profilaktyki uzależnień od alkoholu,

 3. Zapewnienie przez oferenta bazy lokalowej do realizacji zadania we własnym zakresie,

 4. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji zajęć, która obejmuje listę obecności na zajęciach, dziennik zajęć i zdjęcia;

 5. Prowadzenie zajęć sportowych przez osobę posiadają odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć sportowych (instruktor, trener, nauczyciel WF);

 6. Realizację programu profilaktycznego przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje co należy potwierdzić zaświadczeniem z uczestniczenia w szkoleniu lub realizowanego programu profilaktycznego;

 7. Zajęcia mają się odbywać w miejscowościach Ręczno, Bąkowa Góra i Stobnica co najmniej 2 razy w miesiącu dla każdej z tych miejscowości;

 8. Minimalny czas zajęć każdego dnia to 2 godziny tj. 120 minut;

 9. Dopuszcza się zorganizowanie rajdu rowerowego, wycieczki pieszej, ogniska itp. poza miejscowościami wskazanymi w pkt. 7;

 10. W czasie trwania zajęć oferent ma obowiązek zapewnić poczęstunek w postaci soku (250ml), wody mineralnej (250 ml), drożdżówki (1 szt) dla każdego z uczestników;

 11. Po zakończonej usłudze należy przedłożyć sprawozdanie końcowe z realizacji zadania.

II. Wysokość środków przeznaczonych przez Gminę Ręczno na wsparcie realizacji zadania w 2011 roku wynosi 5500 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji:

Wybranemu podmiotowi po podpisaniu umowy, zostanie udzielona dotacja na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w Programie współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 r.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy do dnia 18 grudnia 2011 r.

 2. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania, będzie regulować umowa zawarta pomiędzy Gminą Ręczno a oferentem, którego oferta zostanie wybrana.

 3. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość przesunięć środków finansowych między pozycjami wydatków określonych w kosztorysie zadania, na które przyznano dotację do wysokości 5 % kwoty przypisanej danej pozycji, bez sporządzania aneksu do umowy

V. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert - wspieranie działań promujących zdrowy styl życia a także z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom” do dnia 13.09.2011r. do godziny 15.00, osobiście lub za pośrednictwem poczty (ważna data wpływu do tutejszego Urzędu), w Urzędzie Gminy Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno. pokój nr 1.

Oferta powinna być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzania Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczący realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

Do oferty należy dołączyć:

- kopię aktualnego tj. zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,

- kopię aktualnego statutu,

- oświadczenie o niedziałaniu w celu osiągnięcia zysku.

Dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

VI. Otwarcie nastąpi w dniu 14.09.2011 r. o godz. 9.00 w sali USC w Urzędzie Gminy Ręczno przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Ręczno. Komisja przedstawi Wójtowi Gminy propozycję przyznania dotacji na realizację zadania w formie protokołu. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym (poprawnie i czytelnie wypełnione oferty oraz kompletności załączników) i merytorycznym przez Komisję Konkursową. Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert ocenia możliwość realizacji zadania, przedstawia kalkulację kosztów oraz uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Otwarcie i rozpatrzenie oferty przez Komisję Konkursową dokonane będzie w oparciu o następujące kryteria:

- doświadczenie i możliwości oferenta w zakresie realizacji zadania stanowiącego przedmiot oferty (max. 2 punkty),

- ocena merytoryczna programu zajęć sportowych i programu profilaktyki uzależnień (max. 4 punkty),

- liczbę osób korzystających z zajęć (max. 2 punkty),

- planowane efekty realizacji zadania(max. 2 punkty)

VII. Gmina Ręczno na realizację zadania w zakresie wspierania działań promujących zdrowy styl życia a także z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w roku 2011 przeznaczyła kwotę 5500 złotych.

O rozstrzygnięciu konkursu i jego wyniku oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.

Ogłoszenie zostanie ponadto zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ręczno.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu wraz z obowiązującym formularzem oferty, umów i sprawozdań można otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy Ręczno – pok. Nr 7; 44 781 38 18.

Wójt Gminy
Piotr Łysoń

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku

Ręczno, dn. 10.03.2011 r.


PG.524.01.2011

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz Uchwały Nr I/7/2010 Rady Gminy Ręczno z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2011 rok.

Wójt Gminy Ręczno

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadania publicznego

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I. Rodzaj zadania publicznego:

Zadanie 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinach: piłka nożna i podnoszenie ciężarów – w szczególności:

a) popularyzacja kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy poprzez organizację lokalnych imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych,

b) organizacja i przygotowanie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ręczno do zawodów sportowych i rekreacyjnych;

c) zapewnienie przejazdów na imprezy sportowe i rekreacyjne dzieciom i młodzieży oraz drużynom reprezentującym Gminę Ręczno;

d) organizacja, szkolenie i prowadzenie drużyn sportowych w rozgrywkach ligowych.

Zadanie 2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie – piłka nożna – w miejscowości Bąkowa Góra, w szczególności:

a) popularyzacja kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy poprzez organizację lokalnych imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych,

b) organizacja i przygotowanie dzieci i młodzieży z terenu sołectwa Bąkowa Góra do zawodów sportowych i rekreacyjnych;

c) zapewnienie przejazdów na imprezy sportowe i rekreacyjne dzieciom i młodzieży oraz drużynom reprezentującym sołectwo Bąkowa Góra;

d) organizacja, szkolenie i prowadzenie drużyn sportowych w rozgrywkach ligowych.

II. Wysokość środków przeznaczonych przez Gminę Ręczno na wsparcie realizacji zadania w 2011 roku

Zadanie 1 – kwota: 13 000 złotych.

Zadanie 2 – kwota: 7 000 złotych.

III. Zasady przyznawania dotacji:

Wybranym podmiotom, po podpisaniu umowy, zostanie udzielona dotacja na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w Programie współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2011 rok.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

a) Termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2011 roku.

b) Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania będzie regulować umowa zawarta pomiędzy Gminą Ręczno a oferentem, którego oferta zostanie wybrana.

c) W trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość przesunięć środków finansowych między pozycjami wydatków określonych w kosztorysie zadania, na które przyznano dotację do wysokości 5 % kwoty przypisanej danej pozycji, bez sporządzania aneksu do umowy.

V. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” – odpowiednio Zadanie 1 lub Zadanie 2, do dnia 31.03.2011 r. do godz. 15:00, osobiście lub za pośrednictwem poczty (ważna data wpływu do tutejszego Urzędu), w Urzędzie Gminy Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno, pokój nr 1.

Oferta powinna być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

Do oferty należy dołączyć:

- kopię aktualnego, tj. zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,

- kopię aktualnego statutu.

- oświadczenie o niedziałaniu w celu osiągnięcia zysku.

Dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

VI. Otwarcie ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.04.2011 r. o godzinie 10:00 w sali USC w Urzędzie Gminy Ręczno przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Ręczno. Komisja przedstawi Wójtowi Gminy propozycję przyznania dotacji na realizację zadania w formie protokołu. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym (poprawne i czytelne wypełnienie oferty oraz kompletności załączników) i merytorycznym przez Komisję Konkursową. Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert ocenia możliwość realizacji zadania, przedstawioną kalkulację kosztów oraz uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Otwarcie i rozpatrzenie ofert przez Komisję Konkursową dokonane będzie w oparciu o następujące kryteria:

- doświadczenie i możliwości oferenta w zakresie realizacji zadania stanowiącego przedmiot oferty (max. 2 punkty)

- procentowy udział środków własnych przeznaczonych na realizację zadania (max. 2 punkty),

- liczbę mieszkańców korzystających z zadania (max. 3 punkty),

- planowane efekty realizacji zadania (max. 3 punkty).


VII. Gmina Ręczno na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 roku przeznaczyła kwotę 20 000 złotych.

O rozstrzygnięcie konkursu i jego wyniku oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.

Ogłoszenie zostanie ponadto zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ręczno.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu wraz z obowiązującym formularzem oferty, umów i sprawozdań można otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy Ręczno – pok. Nr 14; tel. 44 781 38 14.

Wójt Gminy
Piotr Łysoń

 Wzór oferty
Ogłoszenie o wynikach konkursu

Ręczno, dn. 04.04.2011 r.

PG.524.01.2011

OGŁOSZENIE O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2011 ROKU

Wójt Gminy Ręczno informuje, że zakończono procedurę postępowania konkursowego na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku. Na konkurs wpłynęły dwie oferty. Oferentom przyznano dotację w kwotach podanych niżej:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Czartoria”

Zadanie 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinach: piłka nożna i podnoszenie ciężarów

13 000,00 zł

2.

Klub Sportowy PG SPORT Bąkowa Góra

Zadanie 2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie – piłka nożna – w miejscowości Bąkowa Góra

7000,00 zł


Wójt Gminy
Piotr Łysoń

<<   Sierpień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
       1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
MAPA SERWISU
STATYSTYKA