dzisiaj jest: 18 listopada 2017. imieniny: Aniela, Klaudyna, Roman
wersja polska 
A+ A-
Urząd Gminy Ręczno
tel. +48 (44) 781-32-69
e-mail: ug@reczno.pl

Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
 Ogłoszenie

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXI/137/09 Rady Gminy Ręczno z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie współpracy organizacjami pozarządowymi w 2010 r.

Wójt Gminy Ręczno
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

I. W konkursie mogą brać udział:
1. organizacje pozarządowe
2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego
3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
4. jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

II. Rodzaj zadania:
1. Organizowanie szkolenia oraz udział we współzawodnictwie dzieci i młodzieży w dyscyplinie – piłka nożna, obejmującego organizowanie zawodów sportowych i turniejów w piłkę nożną, wyposażenie w niezbędny sprzęt sportowy (z podziałem na zakup nowego sprzętu i naprawę posiadanego), szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z terenu gminy Ręczno, mające na celu kształtowanie ich uzdolnień i sprawności fizycznej, przejazdy na imprezy sportowe poza teren gminy, prowadzenie rozgrywek ligowych, zabezpieczenie obsługi sędziowskiej organizowanych rozgrywek i imprez sportowych.
2. Organizowanie szkolenia oraz udział we współzawodnictwie dzieci i młodzieży w dyscyplinie – podnoszenie ciężarów - obejmującego organizowanie zawodów sportowych i turniejów w podnoszeniu ciężarów, wyposażenie w niezbędny sprzęt sportowy (z podziałem na zakup nowego sprzętu i naprawę posiadanego), szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z terenu gminy Ręczno, mające na celu kształtowanie ich uzdolnień i sprawności fizycznej, przejazdy na imprezy sportowe poza teren gminy, zabezpieczenie obsługi sędziowskiej organizowanych rozgrywek i imprez sportowych.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2010 roku:
1. zadanie 1 – szkolenie w zakresie piłki nożnej – 10000 zł
2. zadanie 2 – szkolenie w zakresie podnoszenia ciężarów – 6000 zł
W 2009 r. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: szkolenia w zakresie piłki nożnej przeznaczono dotację w kwocie -15000 zł
 
IV. Zasady przyznawania dotacji określa Uchwała Nr XXI/137/09 Rady Gminy Ręczno z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2010 r.

W celu przeprowadzenia procedury konkursowej Wójt Gminy powołuje komisję konkursową oraz wyznacza jej przewodniczącego.

V. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty komisja konkursowa bierze pod uwagę:
1. zgodność projektu „Programem współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok” oraz zadaniami statutowymi organizacji pozarządowej i podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,
2. wartość merytoryczną oferty,
3. koszt realizacji projektu, oczekiwaną wartość dotacji organizacji pozarządowej oraz podmiotu, o którym mowa w art.3 ust.3 ustawy,
4. doświadczenie i możliwość realizacji zadania przez oferenta (posiadana baza, zaplecze, wykwalifikowana kadra, wolontariat)
5. dotychczasową współpracę z Gminą,
6. mile widziane opinie i referencje udzielone przez organy administracji rządowej lub samorządowej.

VI. Do oferty należy załączyć:

1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,

2) aktualny dokument potwierdzający prawo organizacji pozarządowej do występowania
w obrocie prawnym lub uwierzytelniony odpis dokumentu, wystawiony najpóźniej na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

3) kosztorys realizacji zadania Gminy - wykaz podobnych zadań realizowanych w ciągu ostatnich dwóch lat wraz z rekomendacjami,

4) informację o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych, zapewniających wykonanie zadania,

5) sprawozdanie finansowe i merytoryczne za ostatni rok.


VII. Odrzuceniu podlegają oferty, w przypadku gdy:
- oferentem jest podmiot, który w minionym roku udzielonej dotacji nie rozliczył się lub rozliczył się po upływie określonego terminu,
- oferta została złożona po upływie terminu określonego w ogłoszeniu o konkursie,
- oferta została sporządzona na druku innym niż podany w ogłoszeniu o konkursie,

VIII. Termin i warunki realizacji zadań:
a) termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2010 r.
b) warunki realizacji zadania zostaną określone umową (wzór umowy stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207)
c) miejscem realizacji zadania jest teren gminy Ręczno.

IX. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207) wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 kwietnia 2010 r. do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie z napisem „ Konkurs na realizację zadania pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu" w sekretariacie Urzędu Gminy Ręczno, ul. Piotrkowska 5, pok. nr 2.

Oferty zostaną rozpatrzone dnia 9 kwietnia 2010 r. przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy.

Wójt Gminy
Marek Sroka
 Projekt umowy
« powrót
<<   Listopad   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
          1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
MAPA SERWISU
STATYSTYKA