dzisiaj jest: 18 listopada 2017. imieniny: Aniela, Klaudyna, Roman
wersja polska 
A+ A-
Urząd Gminy Ręczno
tel. +48 (44) 781-32-69
e-mail: ug@reczno.pl

Ogłoszenia o konkursach

Ręczno, dn. 07.05.2010 r.

Ogłoszenie

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXI/137/09 Rady Gminy Ręczno z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie współpracy organizacjami pozarządowymi w 2010 r.

Wójt Gminy Ręczno ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadań publicznych w zakresie:

Zadanie 1:

Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa obejmujące organizację rajdów, zlotów, spływów kajakowych, zawodów, wycieczek, imprez o charakterze turystycznym, oraz innych form służących rozwojowi krajoznawstwa i turystyki dla mieszkańców gminy.

Zadanie 2:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu obejmujące organizowanie szkolenia oraz udział we współzawodnictwie dzieci i młodzieży w dyscyplinie – piłka nożna, obejmującego organizowanie zawodów sportowych i turniejów w piłkę nożną, wyposażenie w niezbędny sprzęt sportowy (z podziałem na zakup nowego sprzętu i naprawę posiadanego), szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z terenu gminy Ręczno, mające na celu kształtowanie ich uzdolnień i sprawności fizycznej, przejazdy na imprezy sportowe poza teren gminy, prowadzenie rozgrywek ligowych, zabezpieczenie obsługi sędziowskiej organizowanych rozgrywek i imprez sportowych.


I. W konkursie mogą brać udział:

 1. organizacje pozarządowe

 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego

 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

 4. jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2010 roku:

 • zadanie 1 – upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa – 7000 zł

 • zadanie 2 – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 4000 zł

W 2009 r. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: szkolenia w zakresie piłki nożnej przeznaczono dotację w kwocie -15000 zł

III. Zasady przyznawania dotacji

Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Nr XXI/137/09 Rady Gminy Ręczno z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2010 r.

Dotacja może zostać przyznana oferentowi, który złoży w terminie prawidłowo opracowaną ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. (Dz. U. Nr 264, poz. 2207)

IV. Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. wartość merytoryczną oferty,

 2. koszt realizacji projektu, oczekiwaną wartość dotacji organizacji pozarządowej oraz podmiotu, o którym mowa w art.3 ust.3 ustawy,

 3. doświadczenie i możliwość realizacji zadania przez oferenta (posiadana baza, zaplecze, wykwalifikowana kadra, wolontariat)

 4. dotychczasową współpracę z Gminą,

 5. mile widziane opinie i referencje udzielone przez organy administracji rządowej lub samorządowej.

VI. Do oferty należy załączyć:

1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,

2) aktualny dokument potwierdzający prawo organizacji pozarządowej do występowania
w obrocie prawnym lub uwierzytelniony odpis dokumentu, wystawiony najpóźniej na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

3) kosztorys realizacji zadania Gminy,

4) informację o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych, zapewniających wykonanie zadania,

5) sprawozdanie finansowe i merytoryczne za ostatni rok.

VII. Odrzuceniu podlegają oferty, w przypadku gdy:

 • oferentem jest podmiot, który w minionym roku udzielonej dotacji nie rozliczył się lub rozliczył się po upływie określonego terminu,

 • oferta została złożona po upływie terminu określonego w ogłoszeniu o konkursie,

 • oferta została sporządzona na druku innym niż podany w ogłoszeniu o konkursie,

VIII. Termin i warunki realizacji zadań:

a) termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2010 r.

b) warunki realizacji zadania zostaną określone umową (wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia)

c) miejscem realizacji zadania jest teren gminy Ręczno.

IX. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207) wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 maja 2010 r. do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie z napisem „ Konkurs na realizację zadania pożytku publicznego” w sekretariacie Urzędu Gminy Ręczno, ul. Piotrkowska 5, pok. nr 2.

Otwarcie ofert i ich rozpatrzenie nastąpi w terminie 7 dni od daty zamknięcia konkursu.

X. Ogłoszenie umieszcza się na w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ręczno – www.bip.reczno.akcessnet.net oraz na stronie Urzędu Gminy – www.reczno.pl

Wójt Gminy
Marek Sroka

« powrót
<<   Listopad   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
          1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
MAPA SERWISU
STATYSTYKA