dzisiaj jest: 18 listopada 2017. imieniny: Aniela, Klaudyna, Roman
wersja polska 
A+ A-
Urząd Gminy Ręczno
tel. +48 (44) 781-32-69
e-mail: ug@reczno.pl

Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenie o konkursie - rozwój sportu 2014

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, z późn. zm) w związku z Uchwałą Nr XXXII.225.2013 Rady Gminy Ręczno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Ręczno (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 235)

Wójt Gminy Ręczno

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

w zakresie rozwoju sportu w 2014 roku

na terenie Gminy Ręczno

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć kluby sportowe działające na ternie Gminy Ręczno, niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku.

I. Rodzaj zadania.

Rozwój sportu w 2014 roku na terenie gminy Ręczno.

II. Wysokość środków przeznaczonych przez Gminę Ręczno na wsparcie realizacji zadania w 2014 roku.

Wysokość środków na realizację zadania wynosi 30000,00 zł

III. Zasady przyznawania dotacji.

1. Wybranemu podmiotowi, po podpisaniu umowy, zostanie udzielona dotacja na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz Uchwale Nr XXXII.225.2013 Rady Gminy Ręczno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków i i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Ręczno (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 235). Kwota dotacji nie może przekroczyć 90 % całkowitych kosztów poniesionych przy realizacji danego zadania.

2. Przedmiotem dotacji może być przedsięwzięcie klubu sportowego o charakterze sportowym obejmujące w szczególności dofinansowanie wydatków z tytułu:

1) realizacji programów szkolenia sportowego, w tym kosztów:

a) wynajmu lub użytkowania bazy sportowej przeznaczonej do prowadzenia szkolenia sportowego,

b) specjalistycznej sportowej opieki lekarskiej oraz okresowych badań lekarskich,

c) zakupu sprzętu sportowego do prowadzenia szkolenia,

d) stypendiów sportowych i wynagrodzeń kadry szkoleniowej,

e) wyjazdów na obozy sportowe.

2) zakupu sprzętu sportowego niezbędnego do uprawiania danej dyscypliny sportu oraz organizacji, przeprowadzenia i udziału w zawodach sportowych i rozgrywkach ligowych;

3) organizowania zawodów sportowych i rozgrywek ligowych lub uczestnictwa w tych zawodach, w tym:

a) wynajmu lub użytkowania obiektów sportowych na potrzebę organizacji zawodów sportowych,

b) opłat regulaminowych, startowych i związkowych,

c) obsługi sędziowskiej i medycznej,

d) zabezpieczenia i ochrony imprezy,

e) zakupu nagród rzeczowych, pucharów i dyplomów,

f) transportu na zawody sportowe,

g) ubezpieczenia zawodników,

h) wyżywienie i noclegi w trakcie zawodów dla kadry zawodników i trenerów.

2. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki związane z:

1) transferem zawodnika z innego klubu sportowego;

2) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego;

3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat karnych nałożonych na klub lub zawodnika klubu;

4) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu oraz kosztów obsługi zadłużenia;

5) opłat z tytułu kosztów obsługi bankowej konta klubu sportowego;


IV. Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2014 roku.

 2. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania będzie regulować umowa zawarta pomiędzy Gminą Ręczno a oferentem, którego oferta zostanie wybrana.

 3. Od klubu wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanym wsparciu finansowym se środków budżetu Gminy Ręczno, a po zakończeniu zadania – złożenia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania.


V. Termin i miejsce składania ofert.

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert – rozwój sportu 2014 na terenie Gminy Ręczno” do dnia 11 kwietnia 2014 r. do godziny 13:00, osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data i godzina wpływu), w Urzędzie Gminy Ręczno pokój nr 4.

 2. Oferta powinna zawierać:

  1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji;

  2) termin i miejsce realizacji zadania;

  3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania wraz ze wskazaniem udziału środków własnych;

  4) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

  5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł;

  6) potwierdzoną dokumentami informację o osiągnięciach sportowych.

 3. Do oferty należy załączyć oświadczenie, że klub nie działa w celu osiągnięcia zysku.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 kwietnia 2014 r. o godzinie 14:00 w sali USC przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Ręczno. Komisja przedstawi Wójtowi Gminy propozycję przyznania dotacji na realizację zadania w formie protokołu z opiniowania ofert i przedstawi oferty uznane za najkorzystniejsze.

Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym (poprawne wypełnienie oferty oraz kompletność załączników) i merytorycznym przez Komisję Konkursową.

Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert ocenia:

 1. możliwość realizacji zadania przez kluby – max. 25 punków;

 2. poziom sportowy określony miejscem zajmowanym przez klub w systemie rozgrywek ligowych lub miejscami zajętymi przez zawodników w sportach indywidualnych – max. 25 punktów,

 3. kalkulację finansową – max. 25 punktów,

 4. promocję Gminy Ręczno poprzez sport – max. 25 punktów.

VII. Informacje dotyczące udzielonych przez Gminę dotacji na realizację zadań tego samego rodzaju w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim.

Gmina Ręczno na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu w 2013 roku nie ogłaszała otwartego konkursu ofert w trybie uchwały o sporcie, w 2014 roku jest to pierwszy konkurs.

O rozstrzygnięciu konkursu i jego wyniku oferenci zostaną powiadomieni na piśmie. Ogłoszenie zostanie ponadto zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ręczno.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu można otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy Ręczno – pok. Nr 14; tel. 44 781 38 13.

Ręczno, dn. 28.03.2014 r.

Wójt Gminy

Piotr Łysoń

 Zarządzenie Nr 33/2014
« powrót
<<   Listopad   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
          1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
MAPA SERWISU
STATYSTYKA