dzisiaj jest: 21 sierpnia 2017. imieniny: Joanna, Kazimiera, Franciszek
wersja polska 
A+ A-
Świadczenia Rodzinne
Projekt
BEZPIECZNA RODZINA
Punkt Konsultacyjny
Urząd Gminy Ręczno
tel. +48 (44) 781-32-69
e-mail: ug@reczno.pl

Informacje Gminnego
Ośrodka Pomocy
Społecznej
Ogłoszenie o naborze ofert - Punkt Konustacyjny
Ręczno, dnia 2015-12-16
 
OGŁOSZENIE W SPRAWIE SKŁADANIA OFERT
na świadczenie usług w zakresie konsultacji i porad  w Punkcie Konsultacyjnym i placówkach szkolnych w Gminie Ręczno od 11 stycznia 2016 r. do 20 grudnia 2016 r.


1. Gmina Ręczno reprezentowana przez Wójta Gminy p. Piotra Łysonia zaprasza osoby do składania ofert  na świadczenie usług psychologa w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym w Ręcznie, Publicznym Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Ręcznie i Szkole Podstawowej w Stobnicy.
2. Zleceniobiorca będzie realizował przedmiot umowy w okresie od 11 stycznia 2016 r. do 22 grudnia 2016 r.
3. Świadczenie usług psychologa:
a) Warunki wykonywania zadania: świadczenie usług w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym w Ręcznie 3 razy w miesiącu  3 godziny w okresie styczeń – grudzień; 1 raz w miesiącu w Szkole Podstawowej w Stobnicy  i 5 razy w miesiącu w Publicznym Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Ręcznie w czasie trwania roku szkolnego; zgodnie z miesięcznym harmonogramem  pracy zatwierdzonym przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie.
b) Opis wymagań: ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku psychologia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy (wskazane udokumentowanie doświadczenie w Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym),
c) Do oferty należy dołączyć: życiorys (CV), kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, kserokopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, szkoleniach i umiejętnościach, zaświadczenia  z placówek potwierdzające zdobyte doświadczenie w zakresie wykonywania zadań wymienionych w punkcie 1 niniejszej specyfikacji.
4. Ofertę należy przygotować wg formularza ofert stanowiącej załącznik do ogłoszenia, przy uwzględnianiu stawki godzinowej pracy psychologa.
5. Do formularza ofert należy dołączyć:
a) kopie dyplomów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
b) kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
c) zaświadczenia z instytucji/placówek potwierdzających doświadczenie w zakresie wykonywania zadania  wymienionego w punkcie 1 niniejszej specyfikacji– referencje.
6. Formularz oferty wraz  z dokumentami, o których mowa powyżej należy złożyć lub przesłać drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 grudnia 2015 r. do godziny 15.00 na adres Urzędu Gminy w Ręcznie ul. Piotrkowska 5 z dopiskiem „ Oferta na świadczenie usług psychologa w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym w Ręcznie, Publicznym Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Ręcznie i Szkole Podstawowej w Stobnicy”. O złożeniu oferty w terminie decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Ręcznie.
7. Weryfikacji  złożonych ofert dokona Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie, który jest współrealizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ręczno.
8. O wyborze rekomendowanej oferty, uwzględniającej doświadczenie oraz kwalifikacje, kandydaci zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie.
9. W powyższej sprawie dodatkowych informacji udziela  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie, kontakt: Elżbieta Krawczyk, tel. 0 44 781 38 18.
10. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie zastrzega sobie prawo do odwołania  konkursu  lub nierozstrzygnięcia bez podania przyczyny.
11. Oferta umieszczona zostanie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ręcznie.
12. Do pobrania formularz oferty.

Wójt Gminy
Piotr Łysoń

Formularz oferty

Treść ogłoszenia

« powrót
<<   Sierpień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
       1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
MAPA SERWISU
STATYSTYKA